Miła niespodzianka może czekać prosumentów w 2024 roku

USTAWA z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, zwana popularnie Tarczą Solidarnościową wykluczyła możliwość otrzymania dodatku elektrycznego dla każdego kto posiada mikroinstalację fotowoltaiczną. Jednak w powyższej ustawie nie ma żadnej wzmianki o tym, że prosumenci są wyłączeni z prawa do upustu za zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w okresie od 01.10.22 do 31.12.23, które jest jednym z kluczowych zapisów tej Ustawy.

To otwiera przed prosumentami, którzy założyli instalację fotowoltaiczną w tym okresie, szansę na spore oszczędności w 2024 roku. Trudno mi sobie wyobrazić gospodarstwo domowe, w którym po założeniu instalacji na przełomie lat 2022/23, pobór energii z sieci, we wspomnianym powyżej przedziale czasowym, jest większy niż 90% w porównaniu do okresu od 01.10.21 do 31.12.22.

Zobaczymy jak do sprawy podejdą zakłady energetyczne.


 • Art. 15. 1. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. stosuje upust.
 • 2. Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 • Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
  1) odbiorca uprawniony – odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370 i 2687), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:
  a) gospodarstw domowych,
  b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
  c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
  d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
  e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru,
  f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
  g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
  h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
  i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,
  j) budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.1)), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600);
Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.