Gdzie złożyć skargę na nieuczciwego (lub upartego) dostawcę energii elektrycznej?

Każdy kto czytał mój artykuł p.t. Analiza pierwszej faktury rozliczeniowej i prognozy z Tauronu wie, że nie miałem prawie żadnych zastrzeżeń do rozliczenia za okres lipiec 2022 – maj 2023 jakie przedstawił mi mój dostawca energii. Ilość energii pobranej i oddanej zgadzała się z moimi wyliczeniami, cała energia pobrana z tego okresu została rozliczona z depozytu oprócz tej, którą zużyłem w lipcu (za kwotę 40,67 zł), bo jak wiadomo pieniądze za energię oddaną w lipcu wpływają do depozytu dopiero w sierpniu więc teoretycznie w pierwszym miesiącu, pierwszego okresu rozliczeniowego mój depozyt był pusty. (LINK: Analiza pierwszej faktury rozliczeniowej i prognozy z Tauronu)

Reklamacja

Jednak to tylko pół prawdy. Jestem prosumentem nie od 1 lipca 2022 a od 23 czerwca 2022 roku. W czerwcu wprowadziłem do sieci energetycznej 343 kWh. Jakimś dziwnym trafem, Tauron zaczął mnie rozliczać w systemie net-billing nie od 23 czerwca, tylko dopiero od 1 lipca. Przez kilka dni czerwca byłem prosumentem na starych zasadach. Tak więc za czerwiec poprzedniego roku, dostałem fakturę rozliczeniową, z której wynika, że po uwzględnieniu stosunku ilościowego oraz odjęciu energii pobranej do mojej dyspozycji zostaje na kolejny okres 238 kWh.

Postanowiłem zainteresować się tym jak zostanie rozliczona energia z magazynu i na moje zapytanie, dostałem informację z Tauronu, że „energia z magazynu energii została przeliczona na depozyt prosumencki, który został rozliczony na fakturze T/K1/0497035/23”

Skoro tak, to znaczy, że w lipcu 2022 powinienem mieć w depozycie 238 kWh * 0,65929 (RCEm za czerwiec) = 156,91 zł. To dlaczego Tauron każe mi płacić 40,67 zł za energię pobraną w lipcu? Przecież w depozycie były środki na pokrycie tej kwoty!

Tauron nigdzie nie podaje stanu depozytu prosumenckiego!

Szkoda czasu na cytowanie tu całej korespondencji reklamacyjnej. Jednak jest sprawa, która wyszła na jaw niejako przy okazji: stan mojego depozytu. Już wcześniej zaniepokoił mnie, brak jakiejkolwiek wzmianki na fakturze o tym, ile środków pieniężnych po rozliczeniu zostało w depozycie prosumenckim. Przecież to stwarza okazję do nadużyć i nie daje możliwości kontrolowania i korygowania przez prosumenta ewentualnych błędów jakie zrobi dostawca energii!

Jak się teraz okazało mój niepokój był całkowicie zasadny. Otóż w jednej z odpowiedzi na moją reklamację, pełnomocniczka Tauronu poinformowała mnie, że na dzień 31 maja 2023 roku stan mojego depozytu wynosi: 1036,34 zł

To bardzo ciekawe bo wg moich obliczeń wychodzi, że 1533,86 zł – to prawie 500 zł różnicy! Niech już będzie, że energia z magazynu po przeliczeniu zostaje przypisana do depozytu na miesiąc lipiec i może być wykorzystana dopiero w sierpniu (chociaż nie wiem czy takie działanie jest zgodne z Ustawą o OZE). Jednak skoro należność za tę energię trafiła do depozytu, to co się z nią teraz stało – wyparowała?

1 listopada 2023r. – aktualizacja

W dniu 31.10.2023r. otrzymałem z Tauronu maila następującej treści:

Dzień dobry,
na dzień 30.09.2023 r. ma Pan nadwyżkę depozytu prosumenckiego w wysokości 3787,29 zł ( bez uwzględnienia opłat za sprzedaż energii brutto od 1.6.2023 roku). Kwota środków zgromadzonych w depozycie prosumenckim będzie mogła być rozliczana na Pana koncie prosumenckim przez 12 miesięcy od dnia przypisania jej, jako depozyt. Wartość depozytu może ulec zmianie, jeżeli będzie opublikowana korekta ceny na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA.

To w zasadzie, na tę chwilę, kończy mój spór z Tauronem. Stan depozytu 3787,29 zł co prawda różni się od tego, jaki ja obliczyłem na dzień 30.09.2023r. ale faktycznie ceny RCEm są co jakiś czas aktualizowane i trudno powiedzieć których cen użyto do kalkulacji.

W razie problemów

W razie problemów można poprosić o pomoc instytucje do tego stworzone:

Opcja 2 jest tylko dla tych, którzy podpisywali umowę przez internet. Poniżej krótki poradnik w formie screenów jak w razie potrzeby założyć sprawę. Polecam wykorzystać najpierw opcję 1. Pamiętaj, że aby skorzystać z tych możliwości musisz potrafić uzasadnić swoje racje.

Petycja do UOKiK w sprawie Tauronu

Zanim przejdziesz do dalszej części artykułu zachęcam do podpisania petycji do UOKiK. Brak przejrzystości w podawaniu danych o stanie depozytu to nie jest tylko mój problem i na razie nie został przez Tauron rozwiązany (chociaż trzeba zauważyć, że od kilku dni w aplikacji e-licznik można odczytać dane po zbilansowaniu)

Petycja do UOKiK o wymuszenie na firmie Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. bardziej przejrzystego sposobu rozliczania energii oddanej przez prosumentów, rozliczających się w systemie net-billing

Koordynator ds. Negocjacji przy Prezesie URE

Koordynator ds. Negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

Z Biura Koordynatora otrzymałem następujące pouczenie:

Pismo złożone do Koordynatora z intencją przeprowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, aby mogło zostać uznane za właściwy wniosek o dokonanie stosownych czynności przez Koordynatora, winno zostać złożone w formie papierowej (na adres: Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie URE, ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo formularza kontaktowego na stornie Koordynatora i zawierać następujące elementy:

 1. oznaczenie stron,
 2. dokładnie określone żądanie, w szczególności podanie wartości przedmiotu sporu w formie kwoty wskazanej w polskich złotych,
 3. wskazanie rodzaju postępowania tj.: zawierać wniosek o przeprowadzenie postępowania w celu umożliwienia zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub wniosek o przeprowadzenie postępowania w celu przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu,
 4. podpis wnioskodawcy (w przypadku składania wniosku za pośrednictwem ePUAP lub formularza na stronie Koordynatora plik wniosku powinien być podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Ponadto do pisma o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem należy dołączyć:

 1. informację, czy występowano do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
 2. oświadczenie, że sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami nie jest w toku albo nie została już rozpatrzona przez inny właściwy podmiot albo sąd,
 3. kopię korespondencji odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, prosumenta energii odnawialnej będącego konsumentem albo odbiorcy aktywnego będącego konsumentem z przedsiębiorstwem energetycznym, agregatorem lub obywatelską społecznością energetyczną, dotyczącej sporu, w szczególności składanych reklamacji, odwołań oraz otrzymanych od przedsiębiorstwa energetycznego agregatora, obywatelskiej społeczności energetycznej odpowiedzi, a w przypadku braku odpowiedzi – oświadczenia o podjęciu próby kontaktu i bezpośredniego rozwiązania sporu z przedsiębiorstwem energetycznym agregatorem lub obywatelską społecznością energetyczną i bezpośredniego rozwiązania sporu, która nastąpiła nie wcześniej niż na rok przed wystąpieniem z Wnioskiem do Koordynatora,
 4. kopię umowy, której dotyczy spór, wraz załącznikami, jeżeli są w posiadaniu Wnioskodawcy lub kopię trzech ostatnich rachunków;
 5. podać numer Klienta albo numer umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
 6. informację czy wnioskodawca wyraża zgodę na przekazywanie informacji oraz dokumentów w Postępowaniu ADR za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej;
 7. aktualny adresu e-mail i numeru telefonu Wnioskodawcy oraz danych kontaktowych osoby rozpatrującej sprawę w przedsiębiorstwie energetycznym;
 8. oświadczanie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu działania Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (Koordynator) i procedury prowadzenia przez Koordynatora postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (postępowanie ADR), jego akceptacji oraz o zobowiązaniu się do jego stosowania w toku Postępowania ADR i po jego zakończeniu;
 9. oświadczenie się o zapoznaniu z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym przez Koordynatora Postępowaniem ADR stanowiącą załącznik do Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Koordynatora danych osobowych i przekazywanie ich innym uczestnikom toczącego Postępowania ADR;
 10. kopię wniosku wraz z załącznikami, w przypadku złożenia wniosku w formie pisemnej.

Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR)

Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR)

Na początek ściągnij aplikację EU Login. Ułatwi Ci to logowanie do systemu, które nie będę ukrywał jest dość skomplikowane.

Gdy uda nam się zalogować, później powinno już wszystko pójść jak z płatka. W tym przypadku osoba składająca skargę nie musi być osobą pokrzywdzoną. Można skorzystać z pomocy osoby bardziej doświadczonej.

Zachęcam wszystkich prosumentów do korzystania z powyższych sposobów na rozwiązywanie sporów, gdy tylko pojawią się wątpliwości dotyczące rozliczeń z dostawcą energii. To najprostsza i najtańsza droga.

Trzeba jasno powiedzieć: okres ulgowy się skończył. Net-billing obowiązuje już od ponad roku i czas najwyższy aby dostawcy energii stworzyli takie systemy informatyczne, które zapewnią nam pełną informację na temat ilości energii oddanej w każdym miesiącu (po zbilansowaniu) i stanu naszego depozytu prosumenckiego. Mamy prawo do jasnych i transparentnych rozliczeń.

Dzięki temu unikniemy ewentualnych nieporozumień. Warto walczyć o swoje prawa i dbać o swoje finanse.

Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.