Słownik pojęć

 • autokonsumpcja – wykorzystywanie chwilowej produkcji z fotowoltaiki na bieżące potrzeby energetyczne gospodarstwa domowego (wielkość autokonsumpcji oblicza się wg wzoru: produkcja minus energia oddana);
 • dystrybucja – transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczania odbiorcom;
 • energia oddana – energia wyprodukowana przez mikroinstalację prosumenta wprowadzona do sieci energetycznej;
 • energia pobrana – energia zasilająca urządzenia elektryczne w gospodarstwie domowym prosumenta w momencie gdy produkcja z mikroinstalacji jest zbyt mała;
 • magazyn energii elektrycznej – instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej;
 • magazynowanie energii elektrycznej – przetworzenie energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej lub wytworzonej przez jednostkę wytwórczą przyłączoną do sieci elektroenergetycznej i współpracującą z tą siecią do innej postaci energii umożliwiającej przechowanie tej energii, a następnie ponowne jej przetworzenie na energię elektryczną;
 • maksymalna cena prądu w 2023r. – cena 693 zł/MWh zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku;
 • mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW;
 • odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
 • odbiorca końcowy – odbiorca dokonującego zakupu energii na własny użytek;
 • prawo energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
 • produkcja – całkowita ilość energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną;
 • prosument energii odnawialnej – odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji;
 • taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą;
 • Ustawa o OZE – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
 • zamrożona cena prądu w 2023r. – cena pierwszych 2000 kWh (lub 2600kWh i 3000 kWh) równa cenom zawartym w taryfie obowiązującej na dzień 1 stycznia 2022 r., zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.