Kolejna faktura z Tauronu. Prognoza depozytu i inne ciekawostki.

Tym razem to nie będzie moja faktura. Na swoją poczekam jeszcze do maja. Jeden z internautów przesłał mi do analizy bardzo interesujące dokumenty księgowe. Rozliczenie roczne, wcześniej prognozy, reklamacje i nieregularne wpłaty. Poszukajmy odpowiedzi jak sprawdzić to rozliczenie.

Na początek dane:

 1. energia oddana – 6574 kWh
 2. energia pobrana  – 3478 kWh
 3. wartość energii pobranej – 2908,94 zł
 4. depozyt prosumencki w rozliczanym okresie – 1613,39 zł
 5. przedpłata z tytułu wcześniejszej prognozy – 1488,02 zł
 6. wpłaty dodatkowe – 743,51 zł (w tym premia prądowa 125,34 zł)
 7. klient w zamieszaniu zrobił kilka nieregularnych wpłat na łączną kwotę 1052,04 zł
 8. Tauron ze względu na zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji, na podstawie §44 pkt. 11, Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, udziela klientowi bonifikaty w wysokości 453 zł

Oto faktura:

Oraz prognoza

Czy rozliczenie jest poprawne? Odpowiedź brzmi: TAK.

Rozwiążmy tę zagadkę:

 • wartość sprzedaż energii elektrycznej czynnej  – 1783,14 zł,
 • wartość kosztów dystrybucji – 1125,80 zł,
 • w sumie należność za cały rok – 2908,94 zł,
 • wartość prognozy z poprzedniej faktury – 1488,02 zł (na te pieniądze składają się kwoty: 935,98 zł za energię czynną i 552,04 zł za dystrybucję),
 • z punktu 6 na fakturze, wynika, że Tauron uznał, że całe prognozowane zużycie energii czynnej zostanie pokryte z depozytu (wartość prognozy depozytu – 935,98),
 • dlatego klient nie musiał płacić całej prognozy 1488,02 tylko jedynie 552,04 zł za samą dystrybucję
 • 935,98 zł zostaje uznane jako przedpłata, którą Tauron ściągnie z przyszłych dochodów wpływających do depozytu prosumenta
 • świadczy o tym znak minus przy kwocie 1488,02 w pozycji 4 na fakturze (warto to jeszcze raz podkreślić: klient nie musiał płacić całej prognozy a jedynie tę część, której na pewno nie mógł opłacić z depozytu).

Sumując to wszystko, wychodzi takie równanie (pozycja 10):

+ 2908,94 – należność za 2023 rok
+ – 1488,02 (plus minus czyli minus) – prognoza (środki z depozytu + wpłata)
– 743,51 (wpłata dodatkowa w tym premia prądowa 125,34)
– 677,41 – środki z depozytu wykorzystane do rozliczenia pozostałej energii czynnej
= zero

W sumie klient powinien wpłacić z tytułu rozliczenia, z własnej kieszeni 1170,21 zł

+ 552,04 zł  za dystrybucję (część prognozy)
+ 618,17 zł – (743,51 zł minus premia prądowa 125,34 zł)

Jednak nie rozumie rozliczenia, tych prognoz, premii itp. i robi kilka wpłat na łączną kwotę 1052,04 zł

Żeby było jeszcze ciekawiej dostaje od Tauronu premię uznaniową w wys. 453,00 zł wyliczoną na podstawie poniższego przepisu:

 

§  44
W przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców, chyba że zawarta umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo umowa kompleksowa stanowią inaczej, odbiorcom energii elektrycznej przysługują bonifikaty w następującej wysokości:

11) 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia czternastodniowego terminu na udzielenie odpowiedzi na wniosek lub reklamację odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń;

 

Po odliczeniu tej premii klient jest winien Tauronowi 717,21 zł. Wpłacił 1052,04 zł, czyli o 334,83 zł więcej.

W prognozie na kolejny okres kwota ta została wykazana jako nadpłata

Abstrahując od tego czy prognoza na kolejny okres jest realna, wniosek może być tylko jeden: rozliczenie Tauronu z prosumentem jest poprawne.

 

 

Przygotowuję arkusz kalkulacyjny ułatwiający sprawdzanie poprawności wystawienia faktur, kontrolę stanu depozytu prosumenckiego i prowadzenie rozliczeń na net-billingu. Koszt 50 zł lub 100 zł. Szczegóły: arkusz kalkulacyjny dla prosumenta


Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.