Raport o cenach ujemnych

Z cenami ujemnymi mamy do czynienia, gdy cena energii elektrycznej na giełdzie jest niższa niż zero. W praktyce oznacza to, że producenci energii muszą zapłacić odbiorcom za to, że ci pobierają prąd. Zjawisko to jest skutkiem m.in. szybkiego wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz nierównego popytu na energię elektryczną.

W Polsce, do tej pory, ceny ujemne były rzadkością, jednak sytuacja ta może ulec zmianie już w niedalekiej przyszłości. W roku 2013 roku odnotowano w Niemczech 97 przypadków wystąpienia cen ujemnych i z roku na rok, ze względu na wysoką produkcję odnawialnych źródeł energii, ceny ujemne u naszego zachodniego sąsiada stały się regułą a nie wyjątkiem. Podobnego procesu należy się spodziewać, również w Polsce.

Gwałtowny wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w I kwartale 2020 r. i spadek popytu doprowadził ceny spotowe w Niemczech do rekordowo niskich poziomów. Poniższy wykres przedstawia porównanie ilości wystąpień cen ujemnych w pierwszych kwartałach lat 2019 i 2020 (warto zwrócić uwagę na godziny, w których godzin ujemnych jest najwięcej).

 

 

Według danych EPEX SPOT w całym 2020 roku odnotowano w Niemczech 298 godzin z ujemnymi cenami gdy w roku 2019 było ich „tylko” 238.

Podstawowym czynnikiem, który przyczynił się do występowanie tego zjawiska, były ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Doprowadziły one do (w związku z ograniczaniem produkcji) obserwowalnej krótkoterminowej ujemnej zmiany popytu na energię. To odegrało dużą rolę w zwiększeniu częstotliwości cen ujemnych w 2020 r.

Optymistyczną, dla nas prosumentów jest informacja, że rok 2020 był pod tym względem wyjątkowy, co widać na poniższym wykresie przedstawiającym częstotliwość występowania cen ujemnych na wybranych rynkach europejskich w latach 2019-2022.

Ujemne ceny zwykle pojawiają się, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest niższe niż oczekiwano i gdy występuje duża generacja ze źródeł odnawialnych, w połączeniu z trwającą stosunkowo nieelastyczną produkcją dużej mocy. W takich przypadkach konwencjonalne elektrownie oferują swoją produkcję po ujemnej cenie, starając się uniknąć wyłączania bloków energetycznych i konieczności przechodzenia przez kosztowną i wymagającą dużych nakładów konserwacyjnych operację ponownego rozruchu.

W Polsce, o ujemnych cenach energii dużo się mówi od 1 kwietnia 2022r. Zapis w nowej Ustawie o OZE, przyczynił się do znacznego wzrostu zainteresowania tematem.

W przypadku wystąpienia cen ujemnych (po 1 lipca 2024r.), sprzedawca energii elektrycznej będzie miał prawo do zastosowania takich cen w rozliczeniu z prosumentem (tylko z tym, który rozlicza się w systemie net-billing).

Jednak jeśli prosument upoważni sprzedawcę do wyłączania instalacji lub ograniczenia ilości wytwarzanej energii w celu uniknięcia wprowadzania energii do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w godzinach, gdy ceny energii będą ujemne, całe ryzyko związane z cenami ujemnymi ponosi sprzedawca. Niestety będzie się to wiązało z zakupem odpowiedniego urządzenia, którego koszt prosument i sprzedawca będą musieli ponieść solidarnie po 50%. Jak duży będzie to koszt, z pewnością dowiemy się już niedługo.

Dla prosumentów rozliczających się w systemie net-billing, pojawienie się cen ujemnych może oznaczać konieczność podjęcia decyzji, czy warto zainwestować w urządzenie, które wyłącza instalację w przypadku wystąpienia cen ujemnych, czy też nie robić nic i liczyć, że potrącenia z tytułu wprowadzenia energii elektrycznej do sieci energetycznej w momencie gdy obowiązują ceny ujemne nie będą zbyt duże. Zwłaszcza, że w momencie wyłączenia falownika przez dostawcę będziemy tracić również autokonsumpcję. Trzeba będzie więc dobrze policzyć czy aby na pewno wyłączania falownika będzie dla nas najbardziej opłacalnym rozwiązaniem.

 

Źródła:

The impact of renewables on the incidents of negative prices in the energy spot markets

Quarterly report On European electricity markets Market

Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.